Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Nierzadko osoby, które popełniły poważne przestępstwo na terytorium naszego kraju wyjeżdżają za granicę, aby się ukryć i uniknąć odpowiedzialności karnej za swoje czyny, lub też żeby odwlec moment, kiedy będą musiały trafić do więzienia. Do roku 2004 organy wymiaru sprawiedliwości korzystały w takiej sytuacji głównie z procedury ekstradycyjnej, która była dosyć długa i sformalizowana. Jednak w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość, by przekazywać podejrzanych lub oskarżonych na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności, albo też zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności, po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania, kończącego się wydaniem europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

ENA jest to wydany przez właściwy sąd okręgowy wniosek o aresztowanie danej osoby w innym państwie członkowskim UE i przekazanie osoby do państwa, które wystąpiło z wnioskiem. ENA wydany przez jedno z państw członków UE jest skuteczny na terytorium każdego państwa członkowskiego.

Mamy do czynienia z dwoma możliwościami. Pierwsza, kiedy polskie organy występują do innych państw członkowskich o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA i o tej części procedury jest niniejszy wpis, oraz druga, kiedy inne państwo członkowskie występuje z takim wnioskiem do polskich organów, kiedy osoba, która popełniła przestępstwo na jego terytorium znajduje się w Polsce- o tym w kolejnym wpisie.

Procedura wydania ENA przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości jest następująca.

Na etapie postępowania przygotowawczego nakaz może być wydany w odniesieniu do osoby, która ma w procesie status podejrzanego, czyli co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W odniesieniu do postępowania sądowego nakaz może dotyczyć oskarżonego oraz skazanego.

Aby wydać europejski nakaz aresztowania nie jest konieczne podanie konkretnego miejsca pobytu osoby ściganej, ani również wykazanie, że osoba ta faktycznie przebywa na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej. Wystarczy jedynie podejrzenie, że osoba ścigana znajduje się na terytorium UE.

Wydanie nakazu jest niedopuszczalne, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wydanie nakazu jest niedopuszczalne w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku oraz w celu wykonania kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności w wymiarze do 4 miesięcy.

W kwestii wydania ENA orzeka sąd okręgowy na posiedzeniu. Nie ma obowiązku zawiadomienia stron i innych osób o terminie posiedzenia, jednakże mogą one wziąć w nim udział jeżeli się stawią. Na postanowienie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania, zażalenie nie przysługuje.

Państwo, w którym aresztowano daną osobę podejmuje decyzję o przekazaniu jej wnioskującemu krajowi w terminie 60 dni od daty aresztowania, zaś w przypadku zgody osoby na przekazanie, postanowienie winno zostać wydane w terminie 10 dni.  Osoba, wobec której wystawiono ENA powinna zostać przekazana jak najszybciej, nie później niż 10 dni od wydania ostatecznej decyzji.

Opisana w kodeksie postępowania karnego procedura wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania przewiduje wiele gwarancji procesowych dla osób, których dotyczy. W razie powzięcia wiadomości o wydaniu przeciwko nam ENA warto skonsultować się z adwokatem, który sprawdzi, czy wydanie ENA było dopuszczalne oraz czy wszystkie warunki prawidłowego sporządzenia ENA zostały spełnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *