Spory z bankami

Instytucje bankowe jako przedsiębiorcy nastawieni są na osiąganie dochodu i z tego są rozliczani członkowie ich zarządów. Zdarza się, że zarządzający tymi podmiotami stosują niedozwolone klauzule w umowach, aby zmaksymalizować zysk kosztem praw klientów. Po analizie umowy będącej podstawą sporu, rekomendujemy klientowi najskuteczniejsze rozwiązanie, nie wyłączając postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów co pozwala na szybkie i zadowalające rozstrzygnięcie sporu.

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się pozywać banki z pozytywnym skutkiem. Orzecznictwo sądów wyraznie zmierza w kierunku ochrony klientów banków jako konsumentów, chroniąc ich przed bezprawnymi, niedozwolonymi  zapisami umów kredytowych. Niedozwolone działanie banków może mieć bardzo różny charakter np:

  • nienależne pobieranie składek z tytuły ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  • stosowanie w różnej formie klauzul indeksacyjnych czyli np. zastrzeżone w umowie prawo banku do jednostronnego określania kursu po jakim rata kredytu bedzie przeliczana i wymagana
  • stosowanie klauzul dowolnej zmiany oprocentowania kredytu

Najistotniejszy jest fakt iż każdorazowo, aby nie ponosić skutków finansowych niedozwolonych zapisów umów kredytowych należy wystąpić przeciwko bankowi z odpowiednim roszczeniem. Niebagatelne znaczenie może mieć fakt posiadania kompetentnego, profesjonalnego pełnomocnika.