Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to instytucja prawa, wpływająca na uprawnienia osoby wymagającej pomocy. Podstawą do ubezwłasnowolnienia są: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, inne rodzaje zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwo lub narkomania, choroba Alzhaimera, otępienie starcze, skleroza, schizofrenia. Z uwagi na daleko idące skutki dla ubezwłasnowolnionego, jest to postępowania sformalizowane. Zapewniamy konsultacje, sporządzamy wniosek o ubezwłasnowolnienie i zastępstwo przed sądem okręgowym. Ponadto pomagamy w sporządzeniu sprawozdań z opieki i kurateli.