Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa pociąga za sobą daleko idące skutki prawne, w szczególności nie istnieje obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka. Przesłankami unieważnienia małżeństwa są: bigamia, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, wiek małżonków, ubezwłasnowolnienie, pokrewieństwo lub powinowactwo, przysposobienie, wady oświadczenia woli. Do tak trudnego procesu jak o unieważnienie małżeństwa pomagamy klientom zgromadzić niezbędne dokumenty, odpowiednio uargumentować żądanie, szczególnie że w procesie zawsze występuje prokurator.