Upadłość konsumencka

Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka to instytucja wprowadzona do polskiego prawodawstwa w 2009 roku. Polega na możliwości redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Innymi słowy, każda osoba fizyczna która wpadła w spiralę długów, stając się niewypłacalna wobec swoich wierzycieli, może złożyć stosowny wniosek do sądu i żądać ogłoszenia upadłości. Prawo upadłościowe tego rodzaju postępowanie określa jako postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej, każdej osobie fizycznej, niewypłacalnej wobec swoich wierzycieli zapewniamy kompleksową obsługę prawną:

  • Przeprowadzamy wstępną analizę sytuacji prawnej
  • W imieniu Klienta sporządzamy oraz składamy kompletny wniosek do właściwego sądu
  • Zapewniamy reprezentację przed sądem

W 2014 znowelizowano przepisy regulujące upadłość konsumencką, liberalizując przesłanki określające możliwość skorzystania z tej instytucji prawnej. Obecnie w/w postępowanie opiera się na następujących założeniach:

  • Celem postępowania jest takie oddłużenie osoby niewypłacalnej, by mogła się utrzymać z posiadanego dochodu.
  • Umorzenie dotyczy całości lub wyznaczonej przez Sąd części długów. (od 2015r. ogłoszono ok. 3.000 upadłości konsumentów)
  • Główną ideą upadłości konsumenckiej jest proporcjonalne zaspokojenie poszczególnych wierzycieli w wyniku jednego postępowania, zamiast kilku indywidualnych procesów
  • W szczególnych przypadkach Sąd może odstąpić w ogóle od obowiązku spłaty długów (ponad 100 przypadków od 2015r.)
  • Konstrukcja prawna upadłości konsumenckiej, zarówno w czasie trwania postępowania jak i po zakończeniu, chroni dłużnika oraz jego rodzinę, zapewniając mu funkcjonowanie, egzystencję na niezbędnym poziomie
  • Jeżeli sumy uzyskane z ewentualnej licytacji majątku dłużnika (co jest zasadą w tym postępowaniu) nie wystarczają na pełne zaspokojenie wierzycieli sąd ustala, na okres nie dłuższy niż 3 lata, plan spłaty- dostosowany do realnych możliwości majątkowych dłużnika
  • Po upływie okresu planu spłaty i po rzetelnym stosowaniu się do niego przez dłużnika, pozostałe do spłaty, niespłacone zobowiązania, zostają prawomocnie umorzone.

Upadłość konsumencka to instytucja prawa cywilnego, która w majestacie prawa pozwala na wyjście z długów.