Odszkodowania – Adwokaci Katowice

 

Odszkodowania - Katowice

Z naszego doświadczenia wynika, że ubezpieczyciele często zniżają kwotę należnego odszkodowania. Przyznane sumy z reguły nie wystarczają na pokrycie kosztów przywrócenia samochodu czy też nieruchomości do stanu sprzed szkody. W przypadku szkód likwidowanych z polis odpowiedzialności cywilnej (OC) to już plaga.

W przypadku zaistnienia szkody sugerujemy jak najszybszy kontakt z kancelarią, by uzyskać kompleksową wiedzę, jak postępować przy likwidowaniu szkody, jakie gromadzić dowody, rachunki, aby uzyskać należne odszkodowanie.

W razie sporu z ubezpieczycielem walczymy o należne odszkodowanie, naszym celem nie jest szybkie zawieranie ugód z pokrzywdzeniem klienta.

Gdy jest to zasadne podejmujmy się dochodzenia zadośćuczynień za doznaną krzywdę (cierpienia). Zasadą jest, że po wygranym procesie koszty Państwa adwokata ponosi ubezpieczyciel.

Jeżeli w ostatnim czasie doznaliście Państwo jakiejkolwiek szkody majątkowej (tj. szkody na mieniu) zachęcamy do odwiedzenia naszych kancelarii w celu weryfikacji wysokości przyznanego odszkodowania. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok. 209, 210.